СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Услуги предоставяни от образователната институция

Документи

Услуги предоставяни от образователната институцияИздаване на диплома за средно образование


Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование


Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места,определени по държавен план-прием

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места,определени по допълнителния държавен план-прием

Назад към съдържанието | Назад към главното меню