СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Новини

КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИОбучение на тема: Работа с деца за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация
квалификационни кредита - три


период на обучение:
03.07.2023-07.07.2023

място на провеждане: град Велинград


НазадPlayНапред

КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"От 20.08.2021 г. до 25.08. 2021 г. в хотел „Тринити Резидънс“, гр. Банко беше проведено обучение на педагогическите специалисти от СУ „Никола Велчев“ – гр. Самоков по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Дейност 1.
ТЕМА: Импровизационни и творчески подходи за изграждане на приобщаваща и мотивираща образователна среда.
Брой кредити: 2
На обучението присъстваха 19 педагогически специалисти.
Преподавателите от обучителната организация „СТАРТегия ЕООД представиха различни възможности за преподаване с това дадоха нови идеи за ангажиране на децата и повишаване на интереса в учебния час. Бяха проведени практически групови упражнения и симулации на разглежданите инструменти, които да гарантират подобряване уменията на педагозите. Обучението беше оценено от участниците като изключително ползотворно. Участниците могат да прилагат всички техники в работата си, което да съдейства за по-привлекателно представяне на учебния материал и по-голяма мотивация за учене, от страна на децата и учениците. Обучението повиши компетентностите на участниците за ефективно взаимодействие в мултикултурна среда и допринесе за тяхната мотивация и справяне с ежедневните предизвикателства.
Творческите методи допринасят за повишаване на увереността на учителите в тяхната проактивност и илюстрират значими въпроси по забавен и вдъхновяващ начин. Като формат импро театърът създава сюжет на момента, което стимулира въображението и спонтанността,. Чрез обучението нашето училище модернизира своя подход за възпитание и обучение към съвременните потребности и специфики на децата и младежите. Обърна се внимание на междукултурното учене и междукултурната комуникация, както и приемането на различията като условие за разбирателство и мотивация за учене


НазадPlayНапред

Назад към съдържанието | Назад към главното меню