СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Училищна документация 2022/2023

Документи

Стратегия за развитие на СУ "Никола Велчев", гр. Самоков за периода 2021 -2025 година

Годишен план за дейността на СУ "Никола Велчев", гр. Самоков

Вътрешни правила за работна заплата


Етичен кодекс на училищната общност на СУ "Никола Велчев", гр. Самоков

Квалификационна дейност

Мерки за повишаване качеството на образование

Декларация по член 220, ал. 1 и 3 от ЗПУО

Заявление за избор на професия

Заявление за отсъствия по уважителни причини от 3 дни в една учебна година

Заявление за отсъствия по уважителни причини от 7 дни в една учебна година

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на жалби и сигнали в СУ "Никола Велчев", гр. Самоков

Дневен режим

Дневен режим ОРЕС

План на ПС

План на училищния координационнен съвет за справянето с насилието и тормоза за учебната 2022/2023 година

План за контролна дейност на директора на СУ "Никола Велчев", гр. Самоков

Училищен план за насърчаване на грамотността в училище за периода 2022/2023 година

План за дейността и вътрешния ред на общежитието на СУ "Никола Велчев", гр. Самоков за учебната 2022/2023 година

План график за провеждане на дейностите по самооценяване на качеството на предоставяното образование

Правилник за дейността на СУ "Никола Велчев", гр. Самоков за учебната 2022/2023 година

Правилник за вътрешния трудов ред в СУ "Никола Велчев", гр. Самоков

Програма, за гражданско, здравно, екологично и интерклтурно образование в часовете, които не се водят от учители-специалисти по време на заместване на отсъстващ учител

Програма за превенция за ранното напскане на училище


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца иученици от уязвими групи за учебната 2022/2023 година










Училищна документация за учебната 2021/2022 година





Назад към съдържанието | Назад към главното меню