СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Училищна документация 2023/2024

Документи

1. Вътрешни правила за работна заплата

2. Годишен план за дейността на интитуцията

3. Квалификационна дейност

4. Дневен режим

5. Етичен кодекс на училищната общност в СУ "Никола Велчев"

6. План за работа на училищния кординационен съвет за справяне с насилието и тормоза за учебната 2023-2024 г.

7. Правилник за вътрешния трудов ред в Спортно училище ,,Никола Велчев''

8.Правилник за дейността на Спортно училище ,, Никола Велчев''

9. Програма за гражданско,здравно,екологично и интеркултурно образование за учебните часове,които не се водят от учители

10. Училищен план за насърчаване и повишаване грамотността в училище


1 1. Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на жалби и сигнали в СУ,,Никола Велчев''

12.
Правилник за пропускателен режим

13. План на УК БДП


14. Годишен план за подкрепа и личностно развитие


15.
План на ПЕ на учителите по спорт

16.
План на ПЕ на учителите пообщообразователна подготовка

17. План на комисията по реклама

18. План Атестиране на педагогическите специалисти


19. Мерки за повишаване качеството на образование

20.
План сигурност

21. План БДП


Назад към съдържанието | Назад към главното меню