СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Училищна документация

Документи

Заповед априлска ваканция

Процедура за жалби и сигнали

План-програма за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата

Правилник за дейността на училището


Правилник за вътрешния трудов ред

Вътрешни правила за работна заплата

Прграма за превенция на ранното ранното напускане научилище за учебната 2020/2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Стратегия за развитие на СУ "Никола Велчев", гр. Самоков за периода 2018 - 2020

План за действие и финансиране на мерките по Стратегията за развитие на СУ "Никола Велчев", гр. Самоков

Организация на учебния ден

План за квалификациона дейност

Етичен кодекс

Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2020/2021 година

Училищни учебни планове

Зявление
за избор на професия за придобиване на професионална квалификация

Дневен режим в електронна среда

Декларация по чл. 56, ал. 1 от Наредба 11


График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през първи учебен срок, 2020 /2021 учебна година

График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети
през първи учебен срок, 2020 /2021 учебна година


График за конролни и класни


Заявление от родител за извиняване на отсъствия до 3 дни

Заявление от родител за извиняване на отсъствия до 7 дни


Назад към съдържанието | Назад към главното меню