СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Училищна документация

Документи

Заявление от родител за извиняване на отсъствия до 3 дни

Заявлние от родител за извиняване на отсъствия до 7 дни


Етичен кодекс

Годишен план за дейността на училището

Прграма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021/2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Мерки за повишаване на качеството на образоването

Насоки за работа на системата на училищното образоване 2021 - 2022 в условията на
Covid 19

Организация на учебния ден - дневен режим в присъствена и електрнна среда

План за работа на координационния съвет за справяне с насилието и тормоза за учебната 2021/2022 година

План за БДП


План-програма за действие за БДП

План за работа на ПС


План за квалификационна дейност

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

Правила за поведение при съмнение за
Covid 19 за учебната 2021/2022 година

Вътрешни правила за работна заплата

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за вътрешния ред в общежитието

Училищна процедура за подаване и разглеждане на жалби и сигнали


Заявление за избор на професия

Програма за гражданско, здравно, екологично и инеркултурно образование за учебните часовете, които се вдят от учители специалисти по време на отсъстващи учители
за учебната 2021/2022 година

Декларация по чл.220,ал.1 и т. 3 от ЗПУОСтратегия за развитие на СУ "Никола Велчев", гр, Самоков


Училищна документация 2020/2021 г.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню