СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Училищна документация 2021/2022

Документи

Свободни и незаети места към 15.06.2022

Заявление от родител за извиняване на отсъствия до 3 дни

Заявлние от родител за извиняване на отсъствия до 7 дни


Етичен кодекс

Годишен план за дейността на училището

Прграма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021/2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Мерки за повишаване на качеството на образоването

Насоки за работа на системата на училищното образоване 2021 - 2022 в условията на
Covid 19

Организация на учебния ден - дневен режим в присъствена и електрнна среда

План за работа на координационния съвет за справяне с насилието и тормоза за учебната 2021/2022 година

План за БДП


План-програма за действие за БДП

План за работа на ПС


План за квалификационна дейност

План за действия при бедствия аварии, катастрофи и пожари

План на професионалните учебни общности по ООП през учебната 2021/2022 година

План график за провеждане на дейнсти по самооценка на качество на предоставяното образование

План за работа на щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия аварии и катастрофи към училището през 2021/2022 г.


Годишен план за възпитателна работа с ученици от Сборна А и Сборна Б в несамостоятелно ученическо общежитие при СУ "Никола Велчев", гр. Самоков

Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на учениците

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

Правила за поведение при съмнение за
Covid 19 за учебната 2021/2022 година

Вътрешни правила за работна заплата

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за вътрешния ред в общежитието

Вътрешни правила за получаване на стипендия след завършено основно образование

Училищна процедура за подаване и разглеждане на жалби и сигнали


Заявление за избор на професия

Програма за гражданско, здравно, екологично и инеркултурно образование за учебните часовете, които се вдят от учители специалисти по време на отсъстващи учители за учебната 2021/2022 година


Декларация по чл.220,ал.1 и т. 3 от ЗПУОСтратегия за развитие на СУ "Никола Велчев", гр, Самоков

Училищна документация 2020/2021 г.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню